Sabina Cudic, Presidente e Komitetit të Përgjithshëm Nasa Stranka dhe Anëtare e Parlamentit të Federatës së Bosnjë Hercegovinës flet mbi pozicionin e grave në politikë.