Christian Hagemann, Nënkryetari i Shoqatës së Evropës Juglindore, paraqet sugjerimet e politikave nga 10 grupet e punës së Shoqatës, që synojnë të arrijnë transparencën e prokurimit publik, parandalimin e ndotjes së ajrit dhe përdorimin e burimeve të energjisë së rinovueshme.