Jadranko Pranjic, president i Jogës në Bosnjë Hercegovinë diskuton në Daily Life Association paralelet dhe ngjashmëritë e krizës Covid-19 me periudhën e pas luftës në Bosnjë Hercegoinë nga perspektiva e shëndetit dhe mekanizmave vetë ndihmues.