Видео на Новосадската новинарска школа за градењето на личниот интернет-идентитет.