Видео на „Албанскиот институт за медиуми“ за трошоците за лекување и недостатокот на мерки за борба против пандемијата КОВИД-19 во Албанија.