Јадранко Прањиќ, претседател на здружението „Yoga in Daily Life“ – Босна и Херцеговина, зборува за паралелите и сличностите на повоениот период во БиХ и моменталната состојба со КОВИД-19 во однос на влијанието врз здравјето и системите за самопомош.