Газменд Салијевиќ работи во Европското движење за малцински прашања на Косово. Исто така, ангажиран е и во невладина организација која се занимава со правата на Ромите, вклучувајќи ги и женските права. Во видео клипот зборува за положбата на Ромките на Косово и за почитувањето на нивните права.