Видео на Новосадската новинарска школа за основите на снимање и монтирање на видео содржини на електронски уреди.