Испуштањето на отпадни води во реката Пек со години го загрозува екосистемот на реката.