Женскиот центар Ужице е здружение кое основа социјално претпријатие за рециклажа на текстил и кое систематски се бори за подобрување на положбата на жените во општеството, особено на жените жртви на насилство. Видеото е создадено во рамките на проектот „Поттикнување на развојот на социјалната и солидарната економија“ што го спроведува Коалицијата за развој на солидарна економија во соработка со фондацијата Heinrich Böll Stiftung – претставништвото во Белград. Видеото е во продукција на здружението BeFem.