Фондот LICEULICE од 2010 година реализира програма за директна поддршка на маргинализираните групи, со цел нивна поголема социјална и економска вклученост. Програмата се реализира низ разни активности, а врз принципот на социјално претприемништво.