Разни наши и странски експерти укажуваат дека, во денешни услови, ефектите од кризата можат да се намалат само доколку владините фискални политики го промовираат домашното производство и истовремено финансиски ги поддржат општествените класи и групи кои имаат потреба од тоа.

Зеф Пречи

Од низа објективни и субјективни причини, движењата во нашата национална економија во блиска иднина значително ќе бидат условени од економските и фискалните политики на Владата, како и од движењата на меѓународните пазари, особено во земјите од ЕУ. Албанија има мала, неконкурентна економија, очигледно контролирана од неколку олигарси и со владини политики во кои доминираат пропагандата и просечноста. Без оглед на изедначената рамнотежа на внатрешните и надворешните фактори кои го одредуваат темпото на овој развој, економската, фискалната и монетарната политика на Владата и централната банка добиваат поголемо значење од вообичаеното или во помирни економски ситуации.

Она што се издвојува меѓу карактеристиките на нашата економија годинава, а веројатно ќе продолжи и следната година, е невообичаеното зголемување на инфлацијата. Овој раст започна во втората половина на 2021 година, но владата не направи речиси ништо за да го спречи овој ерозивен феномен за семејните приходи и заштеди и поттикнувач на продлабочување на социјалната поларизација. Постоеја и постојат сите можности да се промовира проширување на површините засадени со земјоделски култури и да се зголеми бројот на грла кај добитокот. Но, за ова недостигаат соодветни аграрни политики. Извештаите од сигурни извори зборуваат за зголемена сиромаштија во земјава. Повеќе од 90 илјади луѓе се во услови на екстремна сиромаштија. Речиси половина од граѓаните вработени во приватниот сектор земаат плата до долната граница на дозволената со закон плата на трудот (минимална плата). Оваа бројка лесно се очекува да се зголеми во наредните месеци. Дополнително, известувањето за невработеноста и сиромаштијата го исклучува руралното население, каде што состојбата има тенденција дополнително да се влошува. Владините програми за поддршка на семејствата кои имаат потреба од тоа се временски ограничени и скромни по големина, толку што не ги покриваат ниту ефектите од инфлацијата во првата половина од следната година.

Меѓу најпогодените сектори од актуелната криза е енергетскиот сектор. Парадоксално, шефот на владата, г-дин Рама, предупреди на енергетската криза во последниот квартал од 2021 година. Но, освен некои контроверзни концесиски договори за фаворизирање во овој сектор, албанската влада не презеде никакви мерки за поддршка, како што е ревизијата на даночна структура за олеснување на потрошувачите, промоција на подобрување на јавниот транспорт, промоција на производство на енергија од алтернативни извори итн. Понатаму, конечната ликвидација на преработката на нафта во земјата (поранешната компанија АРМО) и отфрлањето на нејзината рафинерија, како и создавањето на таканаречените „одбори за транспарентност“, го докажува недостигот на визија на владата и користењето на актуелната економска криза како средство за зголемување на приходите во државниот буџет, дополнително осиромашувајќи ги граѓаните. Во меѓувреме, либерализацијата на снабдувањето со енергија на голем број бизниси со нивно вадење од опсегот со регулирана цена, го поттикна зголемувањето на цената на енергијата за овие бизниси, а со тоа и на стоките и услугите поврзани со нив под каскаден ефект. Владата објави и неколку јавни тендери во енергетскиот сектор, на пример за изнајмување на пловечки термоелектрани. Но, според експертите за животна средина, тие ќе бидат придружени со висока цена по единица производство на енергија и зголемување на загадувањето на животната средина во крајбрежниот дел на југот. Албанската економија е широко изложена на светската економска криза и продолжува да покажува сериозни структурни проблеми. Во овие околности, разни проценки зборуваат за забавување на економскиот раст во текот на 2023 година, како и за релативно намалување на потрошувачката од страна на населението и бизнисите.

Дури и некои економски и фискални политики на Владата, кои, иако се чини дека го намалуваат влијанието на актуелната криза врз албанската економија, се оценува дека дополнително ќе ја влошат кризата. Такви се таканаречените „фискална и имотна амнестија“ и „легализација на канабисот за медицински цели“. Од макроекономска гледна точка, овие две владини политики, иако Собранието на Албанија сè уште ги нема донесено како закони, се очекува дополнително да ја влошат деловната клима во земјата, што ќе ја направи земјата уште помалку атрактивна за странски директни инвестиции, ќе се нарушат односите на владата со меѓународните институции, но и ќе се поттикне одгледување криминален канабис и окупација на земјоделско земјиште со „растението на смртта“ и многуте проблеми што го придружуваат овој бизнис.

Разни наши и странски експерти укажуваат дека, во денешни услови, ефектите од кризата можат да се намалат само доколку владините фискални политики го промовираат домашното производство и истовремено финансиски ги поддржат општествените класи и групи кои имаат потреба од тоа. Слично, монетарните политики можат и треба да имаат за цел одржување на рамнотежа меѓу потрошувачите и клиентите на банкарскиот систем, со цел да се промовира кредитирањето на реалната економија, како најсигурен начин за стимулирање на економијата за излез од кризата.

 

Зеф Пречи е извршен директор на Албанскиот центар за економски истражувања (ACER, основан во 1992 година)