Ispuštanje otpadnih voda u rijeku Pek godinama ugrožava eko sistem rijeke.