O vladavini prava na Kosovu, govori  Anton Nrecaj, pravni savjetnik u Centru za pravnu pomoć i regionalni razvoj – CLARD.