Dugovi makedonskih građana bankama, u apsolutnom iznosu, manji su od dugova građana EU. Ali u pogledu imovine, oni su znatno veći. Kamate koje Makedonci primaju od banaka iste su kao u EU, ali kamate koje plaćaju bankama znatno su veće. Siromašni su mnogo zaduženiji od bogatih.

Branimir Jovanović

Kolika su zaduženja građana u Makedoniji?

Makedonski građani 2020. godine dugovali su bankama i drugim finansijskim institucijama ukupno 3,3 milijarde eura. Odnosno svaki stanovnik je u prosjeku dugovao 1579 eura. Tokom pandemije, tj. 2020. godine dug se povećao za 270 miliona eura, slično kao i prethodnih godina. Od 2017. do 2020. godine dug je povećan za ukupno 810 miliona eura.

Međutim, osim kredita bankama, makedonski građani imaju i štednju, odnosno finansijska sredstva, a ona su otprilike dvostruko veća od dugova. Ukupna finansijska sredstva makedonskih građana u 2020. godini, uključujući bankovne depozite, štednju u penzionim fondovima i dionice, iznosila su 7,4 milijarde eura. Ona takođe imaju trend rasta, pa su od 2017. do 2020. godine porasla za ukupno 1,6 milijardi eura.

Neto zaduženje makedonskih građana, tj. odnos između dugova i imovine, u 2020. godini iznosio je 44,4%, što je mali porast u odnosu na prethodne godine. U 2017. neto zaduženost iznosila je 42,7%, što znači da zaduženost makedonskih građana raste brže nego što raste njihov imetak.

Kolika je zaduženost u EU?

Zaduženost građana EU u 2019. godini iznosila je 19.091 eura po stanovniku, što je 12 puta više nego u Makedoniji. Ali tamo su sredstva mnogo veća – u 2019. godini iznosila su 67.189 eura po stanovniku. U procentima aktive, dug je 28,4%, što je znatno niže od makedonskog 44,4%. U samo tri zemlje EU zaduženost građana prema bankama veća je nego u Makedoniji (u neto iznosu).

Kolike su kamate na dug?

Osim nivoa zaduženosti, važna je i kamata koja se plaća na dug. S obzirom da  se kamatne stope razlikuju u zavisnosti od vrste kredita (njegovoj namjeni, roku dospijeća, valuti itd.), uzećemo za primjer stambene kredite u eurima. Prosječna kamatna stopa na novoodobrene stambene kredite u eurima u julu 2021. u Makedoniji iznosila je 3,19% godišnje. U EU je prosječna kamatna stopa na stambene kredite bila 1,3%, ili skoro 2 procentna niža.

S druge strane, kamate koje banke plaćaju građanima za njihovu štednju gotovo su iste u Makedoniji i EU. Prosječna kamatna stopa na nove depozite u eurima u Makedoniji u julu 2021. iznosila je 0,37%. U EU je prosječna kamatna stopa na depozite bila 0,23%, odnosno samo 0,14 procenata niža nego u Makedoniji.

Dakle, banke u Makedoniji štedišama plaćaju gotovo iste kamate kao što ih plaćaju banke u EU, ali im zajmove naplaćuju nekoliko puta više.

Ko i kome duguje?

Ali glavno pitanje kada je riječ o dugu je – ko duguje i kome duguje? Jer, nisu svi građani u zemlji jednake ekonomske moći. Prosjeci na državnom nivou uvijek su „sarma“ – odnosno kombinacija pirinča, kupusa i mesa, posebno kada su u pitanju finansije.

Nažalost, takvi razvrstani podaci nisu dostupni za Makedoniju, ali za EU postoje, a ono što se može vidjeti je, sasvim očekivano, da su najveći dužnici najsiromašniji, a najveći povjerioci najbogatiji. Tako je za 2017. donji kvintil domaćinstava u EU (tj. najsiromašnijih 20%) imao odnos duga i imovine od 113,3%, tj. dugovali su više nego što su imali. Gornji kvintil (tj. 20 najbogatijih) imao je odnos duga i imovine od samo 8,3%, tj. imali su 12 puta više imovine od duga.

Iako za Makedoniju takvi podaci ne postoje, s velikom sigurnošću se može reći da je situacija još gora, s obzirom na znatno izraženije socijalne razlike nego u EU.

 

Branimir Jovanović, Bečki institut za međunarodne ekonomske studije