Jovana Markulic, një aktiviste e Qendrës Autonome të Grave, flet rreth hulumtimit trishtues sipas të cilët 41% e grave kanë përjetuar ngacmim seksual në ndonjë lloj forme deri në moshën pesëmbëdhjetë vjeç; pse është e rëndësishme të besojmë viktimat e dhunës dhe si të krijojmë një mjedis mbështetës për to.