Kjo video është rezultat i një studimi të drejtuar nga UNDP (Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim), aktivitetet e programit të të cilit përqendrohen në fuqizimin e grave dhe pjesëmarrjen e tyre në të gjitha sferat e jetës, përfshij pjesëmarrjen në proceset e vendimmarrjes.