Video e shkollës së gazetarisë në Novi Sad për karakteristikat e sensacionalizmit, shkaqet dhe pasojat e tij për shoqërinë.