Mujo Fafulic, Presidenti i Komitetit për Romët në katër kantone të Federatës së Bosnjë Hercegovinës dhe Drejtori Ekzekutiv i Qendrës për Mbështetjen e Romëve ‘Romalen’, flet për arsyet e mungesës së përfshirjes së Romëve në të gjitha llojet e aktiviteteve shoqërore.