Shkarkimi i ujërave të ndotura në Lumin Pek ka kërcënuar ekosistemin e lumit prej vitesh.