Natasa Nelevic, kritike teatri dhe shkrimtare, lançoi Muzeun digjital të Grave në vitin 2011 në bashkëpunim me OJQ Nova. Muzeu mbledh, vlerëson, dhe paraqet publikisht dokumente rreth jetës së grave gjatë gjithë historisë së Malit të Zi. Në këtë video ajo diskuton pengesat me të cilat është përballur në udhëtimin për të realizuar idenë e kthimi të Muzeut në një institucion kombëtar.