Zëvendës Presidenti i EMiNS Vladimir Medjak diskuton mungesën e prezencës së BE-së në mediat digjitale kombëtare serbe