Anton Nrecaj, këshilltar ligjor i CLARD, Qendra për Asistencë Ligjore dhe Zhvillim Rajonal, flet për sundimin e ligjit në Kosovë.