Përmeskësajkomunikateduamtiinformojmëtëgjithëataqëndjekinportalintonë Vicinity Chronicles (platformënëkuadertëFonditEvropianpërBallkandheLëvizjenEvropianenëSerbi) se faqjajonë e internetitkaqenënënsulmetëvazhdueshmehakerëshnëmuajin e fundit.

Ne supozuam se sulminëfaqentonë “Vinicity Chronicles” nukishteiqëllimshëm -megjithatë, me gjithëmasat e marradhemirëmbajtjen e rregullttëfaqes, këtosulmepërsëritenvazhdimisht, kështuqëgjithçkafletnëfavortëdyshimittëbazuar se portaliynëështëcakidikujt.

Vicinity Chronicles ështënjë portal unikdheivetëmikëtijlloji, kuçdojavëpublikohentekstetëautorëvengatëgjithavendet e BallkanitPerëndimor, kushprehen pa censurëpikëpamjetëndryshmepërtënjëjtattema. Qënëfillim, tëgjithëautorëtiparaqesinpikëpamjet e tyre nëmënyrëtëqytetëruar, pa fyertëtjerët. Ne besojmë se “Vinicity Chronicles” ështënjëshembullirrallëinjëmënyretëdëshirueshmetëdialogutdhenjëpromovuesinjëkulturetëdialogutqë, për fat tëkeq, pothuajsenukekzistonnëkëto zona, poredhenjëhapësirë përtëshprehurlirshëmpikëpamjet, pavarësishtnësepajtohenme grupetnëpushtetnëcilindongakëtovende.

Është e trishtueshmeqëliria e fjalësdhe e mendimit e shqetësondikëderinëatëmasë, saqënjëprojekt, misioniitëcilitështëafrimidhemirëkuptimi, mundtëshkaktojënjërezistencëtëtillë. Autorët e këtyresulmeveështë e qartë se nukikuptojnëprocesetnëtëcilat ne jemipjesë, përçkanambetetvetëmtëpendohemi.

Kujtojmënjëvit e gjysmëmëparë, llogariae “Vicinity”në Twitter u ndërprepërgjithmonë, pa asnjëmundësitërikthimittësaj. Tëdykëtongjarjepadyshimnukjanëtërastësishme, porsiç e thamëatëherë, kjoas nuk do tënatrembë e as nuk do tënandalojë. Ne do tëvazhdojmëtëpromovojmëtëgjithavleratnëtëcilatbesojmë, që “shpërthime” tëtillatëmbetennëpakicëdheqëqytetarët e rajonittëmosmbetenpengikalkulimevepolitikeditoreqënatërheqin jo vetëmlarganëtarësimitnëBE, poredhengavlerat pa tëcilatështë e pamundurtëimagjinohetnjëshoqëridemokratike.