Përveç fuqizimit të liderëve të rinj politikë dhe të shoqërisë civile, shkolla i ndihmon ata të lidhen dhe të bashkëpunojnë, që është ndoshta kontributi më i madh për pajtimin brenda Bosnje dhe Hercegovinës.

Esad Mavrić

Kur jetoni në Bosnje dhe Hercegovinë, duke u përpjekur të jeni qytetar pa paragjykime, është e rëndësishme të besoni në idetë që do ta çojnë vendin në një rrugë më të mirë dhe një të ardhme më të sigurtë.

Dhe politikanët janë fajtorë për faktin se qytetarët e këtij vendi nuk janë mirë.

Si të krijojmë një mjedis më të mirë, si ta zhdukim ngurtësinë në skenën politike?

Një përgjigje është sigurisht besimi tek të rinjtë, tek politikanët e ardhshëm, të cilët do të mendojnë ndryshe nga liderët aktualë – ata që kanë 30 vjet që e udhëheqin këtë vend pa sukses.

Duke pasur një përvojë të lakmueshme duke punuar në Këshillin e Europës, vendosa t’i kushtoj kohën dhe veten time synimeve të prosperitetit dhe kështu lindi ideja për të hapur një Shkollë për Studime Politike në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Më lejoni ta nis duke thënë se ne jemi vetëm një nga institucionet e këtij lloji. Ka disa shkolla të tjera politike, veçanërisht në sektorin joqeveritar, të cilat i janë përkushtuar kësaj: krijimit të një kornize dhe programi për liderët e rinj nga jeta politike dhe publike, të cilët do të hyjnë në arenën politike të këtij vendi me një qasje moderne dhe të jenë garantuesit e një të ardhmeje më të mirë.

Ne operojmë brenda rrjetit të shkollave për studime politike të Këshillit të Europës, gjë që forcon më tej besimin se do të krijohet një mjedis më i ndryshëm dhe më i mirë – ne u themeluam për të ofruar arsim shtesë informal për liderët e ardhshëm.

Nëpërmjet cikleve tona vjetore të seminareve dhe konferencave, ne krijojmë një mjedis ku liderët e rinj politikë, të cilët do t’i përkushtohen nxitjes së demokracisë, shtetit të së drejtës dhe të drejtave të njeriut, mund të marrin një rol aktiv dhe të jenë gjenerues të dialogut dhe kulturës politike demokratike, të rritjes së një shteti modern dhe nxitës të sferave politike, ekonomike, sociale, mediatike dhe kulturore të jetës.

Pjesëmarrësit zgjidhen nga parti dhe institucione të ndryshme politike.

Shkolla jonë është pjesë e një familjeje prej 20 shkollash të tjera nga vendet e Europës Lindore dhe Juglindore, Kaukazit dhe Afrikës.

Ne ofrojmë arsim cilësor në fushat e përmendura, inkurajojmë kulturën e dialogut politik si model pozitiv komunikimi, duke theksuar bashkëpunimin efektiv, si dhe nevojat dhe interesat e përgjithshme të shoqërisë.

Në njëzet vitet e pasluftës, politika në Bosnje dhe Hercegovinë u përcaktua kryesisht nga interesa të ngushta etnike, demokraci brendapartiake, me përqendrim të pushtetit në duart e një lideri. Rezultati ishte një ndikim negativ në dialogun politik, i cili vazhdon të ruajë status quo-në politike, duke penguar promovimin e ideve alternative, veçanërisht të të rinjve dhe grave.

Për këto arsye Shkolla jonë përpiqet të rrisë kapacitetet e liderëve të rinj si vendimmarrës, duke i inkurajuar ata të marrin një rol më aktiv në proceset politike në Bosnje dhe Hercegovinë. Ata fitojnë aftësi se si të forcojnë pozicionin dhe rolin e tyre brenda partisë së tyre, si të lehtësojnë dialogun dhe bashkëpunimin në të ardhmen ndërmjet partive, si të rrisin kuptimin e problemeve të përbashkëta pavarësisht nga përkatësia politike, entiteti, grupi etnik apo pjesë e B&H nga vijnë. Kjo është mënyra se si ne përpiqemi të ushqejmë një rrjet të qëndrueshëm të liderëve të rinj të arsimuar, të cilët mund të kapërcejnë ndarjet që përcaktojnë sistemin aktual politik në Bosnje dhe Hercegovinë.

Programi filloi në vitin 2009 në zyrën e Këshillit të Europës në Sarajevë, dhe deri në vitin 2022 rreth 450 liderë të rinj kanë ndjekur Shkollën. U krijua një rrjet i fortë i Alumni-ve dhe me kalimin e kohës një numër i mirë i tyre arritën nivele në të cilat mund të krijojnë procese demokratike në vend, duke mbajtur poste shumë serioze në të gjitha nivelet e qeverisjes në Bosnje dhe Hercegovinë.

Një rezultat i rëndësishëm i programit është se ai ka kontribuar në forcimin e strukturave rinore brenda partive politike, duke motivuar partitë politike për të krijuar “akademitë politike” ku studentët tanë vazhdojnë të veprojnë si nismëtarë dhe themelues.

Përveç fuqizimit të liderëve të rinj politikë dhe të shoqërisë civile, Shkolla i ndihmon ata të lidhen dhe të bashkëpunojnë, gjë që është ndoshta kontributi më i madh për pajtimin brenda Bosnje dhe Hercegovinës.

 

Esad Mavrić është drejtor i Shkollës së Studimeve Politike, ish-gazetar dhe sekretar ekzekutiv dhe menaxher projekti i Zyrës së Këshillit të Europës në Sarajevë