Изложба за употребата на 3D технологија со цел меморирање на културното и историското наследство на Тирана.