Зоран Ќатиќ, едукатор и радио водител, зборува за економските последици кои ги трпат независните медиуми во Босна и Херцеговина.