Видеото промовира тригодишна програма за унапредување на капацитетот на младите во разбирање на проблемите на активното граѓанство, финансирана од фондацијата Hainns Seidel.