Жељко Маџак, спелеолог, зборува за Ѓаловиќа пештера, која се наоѓа во близина на Бело Поле, и која претставува ретко природно богатство. Во последниве години, државата вложила, или ќе вложи, вкупно 23 милиони евра, со цел една од најактрактивните јами на Балканот и во Европа да стане и туристичка атракција.