По три региони за спелеолошки објекти, околу 34 мистериозни пештери се распослани околу Тиквешкото Езеро.
Арамиската Пештера се наоѓа од левата долинска страна на реката Каменица. Вкупната должина на пештера изнесува 251 метар, е богата со украси (саливи, сталактити и сталагмити), cпоред категоризацијата на пештерите во Македонија, Арамиската Пештера спаѓа во категоријата Значајни пештери.