За владеењето на правото на Косово зборува Антон Ндрецај, правен советник во Центарот за правна помош и регионален развој – CLARD.