Јулијана Хоџа, Тирана: Употреба на имотот на организираниот криминал во корист на општеството

Имајќи ги предвид целите и функциите, местата каде што дејствуваат и заедниците на кои им служат - вредностите и потенцијалите на овие претпријатија остануваат високи. Јулијана Хоџа Социјалното претприемништво во Албанија главно се развиваше по 2011 година. Започна со јавна дебата за оваа форма на економска организација со социјална цел.