Сè уште постојат проблеми и предизвици од различна природа кои се појавуваат како резултат на: предрасуди, стереотипи, дискриминација, нееднаквости во општеството, нееднаквости во приходите, вработување, но и како резултат на недостаток на соодветни информации за едната или другата заедница.

Ферди Камбери

Во логична смисла, интеркултурализмот претставува поддршка и зајакнување на културниот дијалог и социјалните погледи со цел да се елиминираат предрасудите и стереотипните тенденции кон одредена социјална, расна, етничка, религиозна, родова или културна група. Интеркултурализмот вклучува и пристап што оди подалеку од самото прифаќање на другите и фактот дека мултикултурната средина составена од повеќе култури кои живеат и функционираат во едно општество, создава културна различност главно преку комуникација и дијалог.

Косово е млада демократска држава која во своите пазуви има мноштво култури, етникуми, раси и религии кои се карактеризираат со соживот, толеранција и различност. Всушност, Косово ги инкорпорираше овие термини во рамките на највисокиот правно-политички акт на земјата како што е Уставот на Република Косово, како и преку примарното и секундарното законодавство, кои се модели засновани главно на западни модели. Така, напредната законска рамка за заштита на правата на заедниците во Косово е поддржана од мрежа на институции на централно и општинско ниво на власта.

Во исто време, овие механизми се одговорни и за развој, спроведување и надзор на правата на заедниците во Република Косово. Исто така, овие културни различности несомнено претставуваат скапоцен мозаик и богатство на косовското општество, кое може да биде модел за другите култури и општества. Познати се заедниците во Косово кои го сочинуваат овој мозаик, како што се: Албанци, Срби, Турци, Роми, Ашкали, Египќани, Бошњаци, Горани, но има и малцинство Црногорци и Хрвати.

Она што ги карактеризира овие односи меѓу самите заедници и што дополнително ја зајакнува позадината на икултурализмот како дел од самиот мултикултурализам се: социјалната и идентитетската припадност, каде што секоја заедница слободно ги изразува своите идеолошки ставови, верувања, норми, традиции, култура и јазик, потоа дијалогот помеѓу етничките и културните групи, развој на различни активности со фокус на младите луѓе кои се предиспонирани да ја зајакнат социјалната кохезија, работа во заедницата и други карактеристики.

Досега овие карактеристики покажаа колку е потребна афирмативна акција и беа прикажани како успешни приказни. Иако, сè уште постојат проблеми и предизвици од различна природа кои се појавуваат како резултат на: предрасуди, стереотипи, дискриминација, нееднаквости во општеството, нееднаквости во приходите, вработување, но и како резултат на недостаток на соодветни информации за едната или другата заедница.

Исто така, културните разлики во Косово, кои се дел од ризницата на косовското архитектонско наследство, може дополнително да се зајакнат, со што ќе се создаде побезбедна социјална средина, социјална средина каде што ќе се ценат вредностите, социјалните и културните атрибути на заедниците што живеат на Косово.

Ова се постигнува преку едукација и комуникација во семејството како прва средина за социјализација, образование во училиштата, комуникација и соработка во организирани заедници, социјален дијалог со различни култури во Косово, имплементација на важечката легислатива, справување со случаи на дискриминација со поддршка на високо, централно и локално ниво преку различни проекти и владини приоритети дека мултикултурализмот треба да се гледа како вредно богатство и богатство.

 

Ферди Камбери, социолог